سرويسها
يوپی اس ديناميک چيست ؟

يوپی اس ديناميک : در اين گونه يوپی اس ها: انرژی الکتريکی ورودی از طريق موتور ACبه انرژی مکانيکی تبديل شده وانرژی مکانيکی توليد شده به شفت يا چرخ طياراعمال ميشود.شفت وظيفه انتقال انرژی را انجام می دهد و به هنگام قطع انرژی الکتريکی منبع ورودی تا زمان تامين انرژی به وسيله باطری ها ، وقفه موجود به وسيله شفت يا همان چرخ طيار پوشش داده می شود. در نهايت ژنراتور عمليات تبديل انرژی مکانيکی به الکتريکی را به عهده دارد. انرژی الکتريکی توليد شده درخروجی مستقل از نوسانات و هارمونيک ها وشرايط برق ورودی است از اينرو می توان اين يوپی اس ها را در گروه يوپی اس های ONLINE به حساب آورد يا به عبارتی توليد مجدد انرژی الکتريکی که همان تعريف double conversion  هم محسوب می شود. البته در حال حاضر اين سيستم ها به دليل حجيم ، سنگين و پر هزينه بودن و نياز به نگهداری بالا جای خود را به يوپی اس های استاتيک امروزی داده اند.